TKDK (IPARD) Projeleri

COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI

PROGRAMIN ADI

COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI

PROGRAMIN GENEL HEDEFİ

COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları

Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

10.000.000 TL

PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI

Asgari Tutar: 100.000 TL

Azami Tutar: 1.500.000 TL

 

Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar için destek, projenin toplam uygun maliyetinin%25’inden az olamaz ve %100’ünü aşamaz.

 

Kar Amacı Güden İşletmeler için destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %90’ından fazla olamaz.

PROJE SÜRESİ

Asgari 1 ay, azami 3 aydır

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar

• Kamu kurum ve kuruluşları

• Belediyeler

• Üniversiteler

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

• Birlikler ve kar payı dağıtmayan kooperatifler

• Sivil toplum kuruluşları

• Organize sanayi bölgeleri

• Sanayi siteleri

• Teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri

Kar Amacı Güden Gerçek ve Tüzel Kişiler

• Tüzel kişiliği olan şirketler

• Şahıs Şirketleri

• Kooperatifler

SON BAŞVURU TARİHİ VE SAATİ

30.04.2020 - 17.00Not: Bu program kapsamında yapılan başvurular hemen incelenmeye başlanmakta olup, kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.

Programın Öncelikleri:
Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
Başta en yüksek risk grubunda sayılan yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar, bakıma muhtaç bireyler ve engelliler gibi salgından korunması gereken toplumsal kesimler olmak üzere, COVID-19 virüsün yayılımının önlenmesine yönelik kritik öneme sahip “sosyal mesafeyi koruma” ve “evde kalma” tedbirlerinin sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasının sağlanması; sosyal izolasyona bağlı olarak yaşanabilecek sorunlara yönelik psiko-sosyal destek sağlanması ile salgın hakkında bilgilendirici, farkındalık artırıcı, yönlendirici ve bilgi kirliliğini önleyici faaliyetler içeren projeler desteklenecektir.

Örnek müdahale alanları:
1. Dezavantajlı gruplar (engelliler, hamileler, çocuklar, bakıma muhtaç bireyler, mülteciler, yaşlılar vd.) ve alınan tedbirler neticesinde dezavantajlı durumda olan yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan bireyler için ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik organizasyon ve hizmet modelleri geliştirilmesi ve uygulanması
2. Evde bakım ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, izlenmesi ve raporlandırılmasına yönelik organizasyon ve hizmet modelleri geliştirilmesi ve uygulanması
3. Yoğun kullanılan mekanların (hastane, işyeri, fabrika, ulaşım araçları vb.) faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi 4. Virüs yayılımının yoğun olduğu mekanların anlık olarak belirlenmesi, gerekli önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirilmesi
5. Kamuoyunun koruyucu ve önleyici tedbirler doğrultusunda yönlendirilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesi
6. COVID-19 salgının etkileri nedeniyle ortaya çıkan sorunlara yönelik psikolojik destek ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi ve sunulması
7. Pandeminin izlenmesi ve olası risklerinin tespit edilmesine yönelik yazılımlar geliştirilmesi
8. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayacak kritik ürün, hizmet ve organizasyonun geliştirilerek kullanıma sunulması
9. Hâlihazırda TR62 bölgesinde (Adana, Mersin) yaşayan ve Türkçe bilmeyen kişilerin COVID-19 hakkında bilgilendirilmesini ve/veya tedavi hizmetlerine ulaşmasında sorun yaşamamasını sağlayacak uygulamaların geliştirilmesi
10. Eğitimin devamlılığı sağlayacak yazılım ve teknolojilerin geliştirilmesi
11. Yardımlaşma esaslı gönüllük oluşumları ile mahalle ve ilçe bazlı olarak ekonomik faaliyetleri destekleyecek yenilikçi çözümler geliştirilmesi Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları

COVID-19 salgınına karşı önleyici ve koruyucu tedbirler kapsamında acil ihtiyaç duyulan ürün, hizmet ve organizasyon- ların geliştirilerek uygulanması desteklenecektir.

Örnek müdahale alanları:
1. Gerekli standartları karşılayacak kişisel koruyucu ürünlerden gözlük, yüz siperi ve dezenfektan üretilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda kullanıma sunulması
2. Dezenfeksiyon tüneli, UV dezenfeksiyon sistemleri, hava sterilizatörü gibi koruyucu sistemlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması
3. Salgın kapsamında ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için işletmelerin mevcut üretim sistemlerinde gerekli değişikliklerin yapılması (Örn: tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin koruyucu giysi üretmesi için gerekli ihtiyaçlar)
4. COVID-19 virüsünün hızlı ve güvenilir bir şekilde teşhisine yönelik tanı kiti geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması
5. Tanı ve teşhis faaliyetleri yürütecek mevcut laboratuvarların kapasitelerinin artırılması
6. Tedavide ihtiyaç duyulan ventilatör, yoğun bakım cihazları, yaşam destek üniteleri vb. kritik öneme sahip malzeme ve ekipmanların geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması
7. COVID-19 virüsüne karşı antiviral ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları

Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi
Salgın nedeniyle ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde hâlihazırda yaşanan ve önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesine yönelik çözümler sunan projeler desteklenecektir.

Örnek müdahale alanları:
1. Salgından daha fazla etkilenen sektörlerde üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için işletmelerde gerekli organizasyonel yapılanmanın sağlanması
2. Tedarik zincirlerinde ve lojistik faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan model hizmetlerin geliştirilmesi
3. Malzeme temin ve tedarik gibi konularda sektörler arası iş birliklerinin sağlanması
4. İşsizlik ve nakit akışı problemlerinin çözümüne yönelik modeller geliştirilmesi
5. Uzaktan çalışmayı kolaylaştırıcı teknolojilerin geliştirilmesi
6. İş süreçlerinin dijital teknolojiler kullanılarak uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri ile yapılandırılması
7. Gıda ve sağlık ekipmanlarına erişimi kolaylaştıracak çözümlerin geliştirilmesi

KALKINMA AJANSLARININ LİSTESİ:
1. AHİLER KALKINMA AJANSI
2. ANKARA KALKINMA AJANSI
3. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
4. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
5. BEBKA KALKINMA AJANSI
6. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
7. DİCLE KALKINMA AJANSI
8. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
9. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
10. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
11. FIRAT KALKINMA AJANSI
12. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI
13. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI
14. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI
15. İSTANBUL KALKINMA AJANSI
16. İZMİR KALKINMA AJANSI
17. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
18. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI
19. KUZEY DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
20. KUZEY EGE KALKINMA AJANSI
21. MEVLANA KALKINMA AJANSI
22. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI
23. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
24. SERHAT KALKINMA AJANSI
25. TRAKYA KALKINMA AJANSI
26. ZAFER KALKINMA AJANSI