KOSGEB'in güncel destekleri şu şekildedir:

1. Girişimciliği Geliştirme Destekleri

(01.01.2019 itibariyle uygulanmaya başlayacaktır.):

Kendi işinin patronu olmak isteyenler için KOSGEB tarafından Geleneksel Girişimcilere 60.000,00 TL, İleri Girişimcilere 360.000,00 TL’ ye kadar destek sağlanmaktadır.

KOSGEB tarafından uygulanan bu programın amacı, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.

Geleneksel girişimci Desteği: Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan işletmelere destek sağlanmaktadır.


İleri Girişimci Desteği: Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan "İleri Girişimci Programı Kapsamındaki Faaliyet Konuları Tablosu"nda yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanmaktadır.
Girişimcilik Destek Programı İleri Girişimci Programı Faaliyet konuları tablosuna https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Girisimciligi%20Gelistirme%20Destek%20Programi/2-TAB.15.02.02_(00)_Tablo_2-I%CC%87leri_Giris%CC%A7imci_Program%C4%B1_Kapsam%C4%B1ndaki_Faaliy....pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

19/06/2012 TARİHLİ VE 28328 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN "YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ BAKANLAR KURULU KARAR"

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Adana

Balıkesir

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Antalya

Aydın

Bilecik

Amasya

Aksaray

Ardahan

Bursa

Bolu

Burdur

Artvin

Bayburt

Batman

Eskişehir

Çanakkale
(Bozcaada ve
Gökçeada
İlçeleri Hariç)

Gaziantep

Bartın

Çankırı

Bingöl

İstanbul

Denizli

Karabük

Çorum

Erzurum

Bitlis

İzmir

Edirne

Karaman

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Kocaeli

Isparta

Manisa

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Muğla

Kayseri

Mersin

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

 

Kırklareli

Samsun

Hatay

Kilis

Kars

 

Konya

Trabzon

Kastamonu

Niğde

Mardin

 

Sakarya

Uşak

Kırıkkale

Ordu

Muş

 

Tekirdağ

Zonguldak

Kırşehir

Osmaniye

Siirt

 

Yalova

 

Kütahya

Sinop

Şanlıurfa

 

 

 

Malatya

Tokat

Şırnak

 

 

 

Nevşehir

Tunceli

Van

 

 

 

Rize

Yozgat

Bozcaada ve
Gökçeada
İlçeleri

 

 

 

Sivas

 

 

2. AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri:

2.1. AR-GE ve İnovasyon Destek Programı: Ar-Ge ve İnovasyon Programının amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir. 1.500.000,00 TL’ye kadar program kapsamında destek sağlanmaktadır.


2.2. Endüstriyel Uygulama Destek Programı: Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında; yeni bir ürün/hizmetin üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

818.000,00 TL’ye kadar program kapsamında destek sağlanmaktadır.


2.3. KOBİ Teknoyatırım – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı: Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir. İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan; 5.000.000,00 TL’ye kadar program kapsamında destek sağlanmaktadır.

1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
2. Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
3. Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
4. Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
5. Patent belgesi ile koruma altına alınan,
6. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
7. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,
prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanabilmektedir.


2.4. Stratejik Ürün Destek Programı:
- İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
- Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,
- KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,
- KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,
- Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

5.000.000,00 TL’ye kadar program kapsamında destek sağlanmaktadır.


3. İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri:

3.1. İşletme Geliştirme Destek Programı: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
290.000,00 TL’ye kadar program kapsamında destek sağlanmaktadır.


3.2. KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı:
- Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
- KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
1.000.000,00 TL’ye kadar program kapsamında destek sağlanmaktadır.


Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenmektedir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar vermektedir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmemektedir.

Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenmektedir. Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenmektedir.

3.3. Genel Destek Programı:

İşletme Geliştirme Destek Programının yürürlüğe girmesi nedeniyle Genel Destek Programı için yeni başvuru alınmayacaktır.

3.4. İş Birliği Güç Birliği Destek Programı: KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
1.500.000,00 TL’ye kadar program kapsamında destek sağlanmaktadır.

İş Birliği Güçbirliği Ortaklık Modelleri:

- Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
- Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dâhil olmaları,
- Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,
gerekmektedir. Ayrıca, proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranmaktadır. Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 (üç) işletmenin bir araya gelmesi yeterli gelmektedir.

Desteklenecek Proje Konuları:
- Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
      - Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu,
      - Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
      - Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
      - Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım
ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek İşbirliği-Güçbirliği Projeleri işletici kuruluş marifetiyle desteklenmektedir.3.5. Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı: Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.
Bu program,
a) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
b)Uluslararası Hızlandırıcı Programı olmak üzere iki alt programdan oluşmaktadır.
Desteklenecek Proje Giderleri:
A) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
1. KURULUŞ VE DONANIM DESTEĞİ
      - İşletme Kuruluş Giderleri,
      - Bina Tadilatı,
      - Altyapı,
      - Ofis Donanımı
      - Yazılım Giderleri
      - Yeminli Mali Müşavirlik, Ulaşım Giderleri
gibi konularda alacağı hizmetler ve düzenleyeceği organizasyonlar için destek verilmektedir.
Destek Üst Limiti: 100.000 $
Destek Oranı: % 80
2. OPERASYONEL GİDERLER DESTEĞİ
      - Kuluçka Merkezi Kirası,
      - İşletim Giderleri,
      - Tanıtım Faaliyetleri,
      - Eğitim, Danışmanlık, Mentörlük, İş Yönetimi, Hukuk, Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları,
      - Hizmetleri Gibi Konularda Alacağı Hizmetler Ve Düzenleyeceği Organizasyonlar
Destek Üst Limiti: 3.750.000 $
Destek Oranı:
      - 1’inci ve 2’nci yıl için % 80
      - 3 ile 5’inci yıllar için % 60
B) Uluslararası Hızlandırıcı Programı
      1. Hızlandırıcı Ofis Kirası Giderleri,
      2. Eğitim Giderleri,
      3. Danışmanlık Giderleri,
      4. Mentörlük Giderleri,
      5. İş Yönetimi Giderleri,
      6. Hukuk Giderleri,
      7. Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri,
      8. Ulaşım Giderleri,
      9. Konaklama Giderleri,
      10. Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Giderleri,
      11. Organizasyonla İlgili Genel Giderler

Program süresi: 3 yıl
Destek Üst Limiti: Katılım sağlanan bir hızlandırıcı programı için 15.000 $ destek verilmekte olup, destek üst limiti 60.000 $’dır.
Destek oranı: % 80
3.6. KOBİ Proje Destek Programı: KOBİ`lere ilişkin ulusal politikalarda ve KOBİ`lerin ihtiyaçlarındaki değişim göz önünde bulundurularak KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı yürürlüğe alınmıştır.
3.7. TEKNOPAZAR-Teknoloji Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı: Programın amacı; Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına duyulan ihtiyacın giderilmesi ve teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesidir.
Programın Süresi: 12 (on iki) Ay
Bu Program kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanmaktadır.
- Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL
- Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL
Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanmaktadır.
3.8. Tematik Proje Destek Programı: KOBİ`lere ilişkin ulusal politikalarda ve KOBİ`lerin ihtiyaçlarındaki değişim göz önünde bulundurularak KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı yürürlüğe alınmıştır. Bu program kapsamında KOBİ'ler, KOSGEB tarafından belirlenen önceliklere göre hazırladıkları projeleri Proje Teklif Çağrısı dönemlerinde sunabilmektedir.

4. KOBİ Finansman Destekleri:

4.1. Kredi Faiz Desteği: Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek,
      - Üretim, kalite ve standartlarını artırmaları,
      - Finansman sorunlarının çözümü,
      - İstihdam oluşturmaları,
      - Uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanmasıdır.
KOSGEB’in 2003 yılından itibaren sağladığı finansal destekler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2008 yılına kadar üç kamu bankası aracılığıyla sağlanmış, 2008 yılı Mayıs ayında ise yeniden düzenlenen Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, halen Türkiye’de faaliyette bulunan kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile yapılan Protokollerle KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre kısmen ya da tamamen karşılanması şeklinde sürdürülmektedir.
300.000,00 TL’ ye kadar faiz desteği sağlanmaktadır.
4.2. Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Desteği: Bu programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansmana erişim imkânlarının artırılabilmesine yönelik olarak Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmelerinin desteklenmesidir.
Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Pazarı’nda(GİP) işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;
- Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
- Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
- Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
- Hukukçu Raporu masrafı,
- Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu, giderlerine bütçe imkânları dâhilinde geri ödemesiz destek verilmektedir.
500.000,00 TL’ ye kadar destek sağlanmaktadır.


5. Laboratuvar Hizmetleri:

İşletmelerin ürün kalitesinin arttırılması, uluslararası firmalarla rekabetin sağlanması ve birçok ürünün yurtiçinde üretilebilmesi için teknik anlamda destek verme ve bilgilendirme amacıyla toplam 9 ilde 11 adet laboratuvar KOSGEB Müdürlükleri bünyesinde hizmet vermektedir.
Bu hizmetlerin yürütülmesinde, KOBİ’lere ücretlendirmede destek olunarak düşük ücret uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca, KOSGEB Desteği ve Ankara Sanayi Odası işbirliği ile oluşturulmuş bulunan ASO-KOSGEB Çevre Laboratuvarı (www.asokosgebcevrelab.org.tr); çevre ölçümleri yapmakta, çevresel risklerin tespiti ve çözümünü teşvik edici hizmetler vermekte olup, bu laboratuvarlar TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.
Bu kalemde %50 oranında destek sağlanmaktadır.