GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI:

Bölge ayrımı yapılmaksızın;

Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlardır.

Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci ve 2 nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise beşyüzbin Türk Lirası olması gerekmektedir. Ancak, desteklerden yararlanacak yatırımların asgari kapasite, sabit yatırım tutarı ve diğer şartları sağlaması da gerekmektedir.

Destek Unsurları:
— KDV İstisnası
— Gümrük Vergisi Muafiyeti
— Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)

ALT BÖLGE DESTEKLERİ:

- Bölgesel Teşvik Uygulamalarının, yatırım havzalarının oluşturulması ve kümelenmenin desteklenmesi hedefleri çerçevesinde;
— OSB’lerde veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik) yapılacak yatırımlar,
— Sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar, Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Destekleri açısından bir alt bölgede uygulanan desteklerden yararlanmaktadır.

- OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan bazı yatırım konuları, İstanbul ili hariç olmak üzere 1., 2., ve 3. bölgede gerçekleştirilmeleri durumunda 4. Bölge desteklerinden yararlanmaktadır.

- Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, 6 ncı bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanmaktadır.

DESTEK ORAN VE SÜRELERİ:


- Vergi indirimi desteği münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte, 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde yatırım yapan firmalar için yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar üzerinden uygulanabilecektir.

- İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 01/01/2017 ile 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bu oran % 100 olarak uygulanacaktır.
6.BÖLGE DESTEKLERİ: